EPAY - pagesë pa të holla në dorë
Macedonian English 
Të nderuar shfrytëzues,
Sistemi i ri e-PAY i Neotelit Ju mundëson pagesë elektronike të llogarive të Juaja mujore me disa hapa të thjeshtë pa provizion dhe shpenzime shtesë. Thjeshtë, shënoni numrin e referencës së shfrytëzuesit dhe zgjidhni cilën faturë dëshironi ta paguani. Për sigurinë dhe suksesin e pagesës kujdeset sistemi i automatizuar e-PAY në bashkëpunim me Uni Bankën. Pagesën mund ta bëni me të gjitha VISA dhe Master Card kartelat kreditore ...udhëzim
  Copyright © 2005 - 2011 Неотел EPAY
  Numri i Referencës: *
  Numri i Faturës: *